Truyền hình internet
Xuất quân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII