Truyền hình internet
Ứng dụng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế