Truyền hình internet
Trí thức khoa học trẻ tình nguyện tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp