Truyền hình internet
Tinh giản bộ máy với chủ trương sáp nhập thôn, xóm: Cần sớm triển khai sắp xếp với lộ trình phù hợp