Truyền hình internet
Tập trung thu hút, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư lớn, có uy tín