Truyền hình internet
Tập trung lãnh đạo công tác tổ chức đại hội Đảng và thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH