Truyền hình internet
Phát động Cuộc vận động “Sáng tác văn học, nghệ thuật về Đại đội TNXP 915 Anh hùng”