Truyền hình internet
Lễ giao nhận quân được tổ chức trang trọng, ngắn gọn, tiết kiệm