Truyền hình internet
Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia Hội thao