Truyền hình internet
Hoàn thiện các hạng mục tôn tạo di tích lịch sử TNXP Đại đội 915