Truyền hình internet
Đưa điện ổn định tới những xóm bản vùng cao Định Hóa