Truyền hình internet
Định Hóa: Gần 1000 người tham gia diễn tập phòng chống thiên tai tại khu vực hồ Bảo Linh