Truyền hình internet
Diễn tập phương án chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cấp tỉnh.