Truyền hình internet
Để mô hình tổ hợp tác lâm sinh trở thành chỗ dựa của người dân