Truyền hình internet
Chọn chủ đề đại hội, cũng như xác định các khâu đột phá