Trên 12 nghìn cán bộ, đảng viên được đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị

Thực hiện các quy định của Trung ương về đối tượng, tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng và xác nhận trình độ lý luận chính trị (LLCT), trong những năm qua việc chọn cử cán bộ đi học các lớp LLCT trong tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp, các ngành, các địa phương đặc biệt quan tâm.

Việc phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành, thị, đảng ủy trực thuộc tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả. Đặc biệt là đào tạo trình độ trung cấp, cao cấp LLCT và cử nhân chính trị. Việc đào tạo, bồi dưỡng LLCT cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được thực hiện theo hình thức đào tạo tập trung tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực I và đào tạo không tập trung tại tỉnh. Từ năm 2009 đến nay, đã cử 1.179 đồng chí đi học cao cấp LLCT, hoàn chỉnh kiến thức, trong đó học tập trung tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị khu vực I là 344 đồng chí; học không tập trung tại tỉnh là 835 đồng chí. Từ 2009 đến nay, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với các huyện, thành, thị đã đào tạo trình độ trung cấp LLCT cho 8.383 đồng chí; đào tạo sơ cấp LLCT cho 2.520 đồng chí

Số lượng cán bộ, đảng viên được đào tạo về trình độ lý luận ngày càng tăng giúp cán bộ nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo cơ sở vững chắc cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thúy Hằng