Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị

Ngày 25-6, tại T.X Phổ Yên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác lý luận chính trị 6 tháng đầu năm, triển khác nhiệm vụ các tháng cuối năm.

Những tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thực hiện tốt nhiệm vụ công tác lý luận chính trị theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở các cấp đảm bảo yêu cầu. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên đúng theo kế hoạch. Trong đó, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức được 114 lớp với 8.053 học viên; Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện mở 20 lớp, với hơn 1.000 học viên. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị chủ động thẩm định giáo án đảm bảo chất lượng, đúng quy định.

Bên cạnh ưu điểm, công tác lý luận chính trị trên địa bàn cũng còn một số hạn chế. Cụ thể: Việc mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng chưa đạt kế hoạch do ảnh hưởng của COVID-19; các lớp bồi dưỡng chuyên đề chưa thường xuyên; nhiều đảng bộ cấp huyện chưa quan tâm mở các lớp sơ cấp lý luận chính trị...

Về phương hướng những tháng cuối năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó nhấn mạnh việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị; tham mưu tổ chức các lớp lý luận phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ địa phương; kiện toàn và tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên kiêm chức...

Hồng Tâm