Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 12-7, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt Thành phố thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kế hoạch của Tỉnh ủy, Thành ủy về tổ chức đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì Hội nghị (ảnh).

Theo đó, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp bàn về các nội dung: Đề cương các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 khóa XII đến Hội nghị Trung ương 10 khóa XII; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2018.

Quán triệt các nội dung của Hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy và các cán bộ chủ chốt Thành phố tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến toàn thể cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ Thành phố; tích cực chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung chỉ đạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà Đảng bộ Thành phố đã đề ra trong năm 2019 cũng như cả nhiệm kỳ 2015-2020.                                                                                                                             

 

Sông Hương