Quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng

Ngày 10-7, Thị ủy Phổ Yên đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho hơn 200 cán bộ là lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của Thị xã và cán bộ chủ chốt của xã, phường trên địa bàn. Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp quán triệt các nội dung.

Các đại biểu đã được truyền đạt những nội dung, quan điểm cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Trong đó, tập trung vào các chuyên đề chính gồm: Chủ đề và phương châm chỉ đạo Đại hội XII; Đề cương báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011; báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2010, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030; Báo cáo công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI và dự thảo chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời nghe quán triệt một số kết luận của Ban Bí thư gồm: Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế…

Tại Hội nghị, lãnh đạo Thị ủy Phổ Yên nhấn mạnh, cùng với việc tiếp thu nội dung các chỉ thị, nghị quyết, các đại biểu cần sớm triển khai tại cơ sở, liên hệ để giải quyết những vấn đề thực tế tại địa phương. Đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phù hợp thực tế.       

           

 

 

 

Nhị Hà