Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh:
Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng

Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng

Sáng ngày 22/3, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt nhằm quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Trần Xuân Hựu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh dự và chỉ trì Hội nghị (ảnh).

Tại Hội nghị, các đại biểu được học tập, quán triệt 3 nghị quyết, 3 chỉ thị, 1 kết luận, 1 quy định và 1 đề án về một số vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội, gồm: Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 24/10/2018 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Quy định số 11-Qđi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân và Đề án số 11-ĐA/TU của Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019-2025”.

Thông qua việc học tập, quán triệt giúp các đại biểu nắm vững mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện; trách nhiệm của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt tiếp tục nghiên cứu, có nhận thức đầy đủ về nội dung các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và quy định, từ đó vận dụng, triển khai phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình. Bên cạnh đó tăng cường công tác tuyên truyền và kiểm tra, giám sát việc học tập, triển khai thực hiện nhằm sớm đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Hằng Nga