Lựa chọn trọng tâm tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến tích cực

Lựa chọn trọng tâm tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến tích cực

Sáng 2-8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 8-2019 bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Thái Nguyên (ảnh).

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch thông tin những kết quả của ngành Văn hóa sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về “Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, những vấn đề đặt ra và giải pháp trong thời gian tới; lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin “Những kết quả cơ bản thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”.
 
Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tiếp tục tuyên truyền về chủ quyền biển đảo của Việt Nam; Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các hoạt động kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời quan tâm tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm của các địa phương.  
 
Trên cơ sở những định hướng của Trung ương, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo của tỉnh trong tháng 8. Nhấn mạnh công tác tuyên truyền phải gắn với thực tiễn cuộc sống, có tư duy đổi mới, sáng tạo… đồng chí cũng đề nghị đội ngũ báo cáo viên lựa chọn những vấn đề trọng tâm để triển khai nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn.
Phương Điền