Lấy hiệu quả công tác là chính

Tại hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có ý kiến cho rằng: Trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Đảng bộ cơ bản là tốt, đạt nhiều kết quả, nhưng theo tôi cần cho cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung học tập và làm theo thì mới có cơ sở để đánh giá, kiểm điểm việc học tập và làm theo...

Ý kiến khác nêu: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, liên tục… Không nên đặt vấn đề phải đăng ký nội dung học tập và làm theo cụ thể, mà có đăng ký cụ thể cũng rất khó vì tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác cũng là nội dung rất rộng lớn. Hơn nữa, việc học và làm theo Bác phải xác định là việc suốt đời, nên lấy hiệu quả công tác là chính…

Không tổ chức đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là đúng - ý kiến khác thêm vào. Nếu máy móc phải đăng ký tôi học tập và làm theo tư tưởng Bác về nội dung này, đạo đức, phong cách Bác ở nội dung kia để dễ kiểm đếm, đánh giá kết quả hằng năm là rất khó. Mà kết quả được đánh giá ở chính phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và hiệu quả công tác của mỗi cán bộ, đảng viên…

Các ý kiến thảo luận, góp ý của các đồng chí đều rất trách nhiệm, thể hiện tính nghiêm túc trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 của Đảng. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng. Chỉ thị nêu: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải trở thành công việc thường xuyên, tự giác của mỗi tổ chức Đảng, địa phương, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên. Trong quá trình tổ chức thực hiện, mỗi tổ chức đảng và cá nhân không chỉ tự giác thực hiện mà trở thành nhu cầu tự thân, tránh cách làm hình thức... Vì vậy, mỗi tổ chức, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ chúng ta phải  thường xuyên học tập, tự học để thấm nhuần tư tưởng của Bác; nhận thức đầy đủ và không ngừng rèn luyện theo quan điểm, tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong công tác luôn quán triệt tư tưởng mình là “công bộc” của dân để hăng hái làm việc và cống hiến, luôn tự soi, tự sửa để hoàn thiện mình, giúp mình không ngừng tiến bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đó chính là thước đo đánh giá kết quả của việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị… Tôi xin nêu như vậy, các đồng chí có đồng ý không?- Bí thư Đảng ủy nêu. 

Cả hội nghị vỗ tay đồng tình! Hội nghị kết thúc trong không khí dân chủ, với khí thế quyết tâm hiện trên khuôn mặt mỗi đại biểu./.

Ngọc Anh