Học tập, quán triệt các chỉ thị của Đảng

Ngày 9-7, Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Hỷ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 10 và chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. Tham dự Hội nghị có gần 200 đại biểu là Thường trực Huyện ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể và các chi đảng bộ trực thuộc, các báo cáo viên cấp tỉnh, huyện...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được học tập, quán triệt, triển khai các nội dung, như: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đồng Hỷ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025…

Sau Hội nghị này, các chi đảng bộ cơ sở huyện Đồng Hỷ sẽ tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt các nội dung bằng hình thức phù hợp, xong trước ngày 15-7-2019. Đối với công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, huyện sẽ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các kế hoạch của tỉnh, huyện, đảm bảo công tác tổ chức thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung đề ra.

Chung An