Đoàn viên, thanh niên góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Đoàn viên, thanh niên góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Sáng 5-11, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham gia Hội nghị gồm thường trực các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc; các cán bộ Đoàn, Hội, Đội chủ chốt cấp tỉnh.

Các đại biểu đều khẳng định dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đưa ra được những định hướng và giải pháp cụ thể; tạo cơ hội cho lực lượng đoàn viên, thanh niên được cống hiến sức trẻ, đóng góp trí tuệ, tài năng cũng như thực hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước.

Hội nghị đã ghi nhận 20 ý kiến tâm huyết, thẳng thắn gắn với thực tế của đơn vị. Các ý kiến góp ý tập trung các vấn đề như: Thách thức về nguồn nhân lực cho yêu cầu phát triển kinh tế xã hội; giải pháp tăng năng suất lao động để tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế đất nước; đầu tư cho đổi mới sáng tạo, hỗ trợ và thúc đẩy cho thanh niên khởi nghiệp; giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực nông nghiệp; về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; an toàn - an ninh mạng; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Việc góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045.

Huy Toản