Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác giáo dục

Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác giáo dục

Ngày 15-3, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác giáo dục và đào tạo; công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Sở Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 371-QĐ/TU, ngày 24/2/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Quy chế hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành, đơn vị trong Khối Khoa giáo giai đoạn 2016-2020”.

Thời gian qua ngành Giáo dục & Đào tạo đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh đối với công tác phát triển giáo dục và đào tạo. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ chủ chốt của ngành; giáo dục lý tưởng, kỹ năng sống, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các nhà trường; chủ động xây dựng Đề án sắp xếp lại hệ thống cơ sở giáo dục, rà soát, sắp xếp lại các trường, điểm trường, điều chỉnh quy mô lớp học trên địa bàn. Riêng năm 2018 đã sáp nhập 12 trường thành 6 trường ở các địa phương; chỉ đạo các trường tiếp tục đẩy mạnh giải pháp xây dựng trường lớp xanh, sạch đẹp. Toàn ngành hiện có 90% trường học có nước sinh hoạt và nhà tiêu hợp vệ sinh; 100% các trường mầm non đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…

Đối với công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Giáo dục và Đào tạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về lĩnh vực giáo dục và đào tạo; hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn các địa phương, đơn vị bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân. Trung bình mỗi năm toàn tỉnh đã tổ chức được trên 200 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho trên 15.000 lượt cán bộ quản lý và giáo viên. Phối hợp với Sở Giáo dục &Đào tạo, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra công tác giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị, giáo dục công dân, đạo đức và lịch sử địa phương trên địa bàn tỉnh…

Nhằm thực hiện tốt hơn nữa những nội dung được đánh giá tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp về: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của ngành giáo dục; thực hiện quy định về đạo đức nhà giáo; công tác truyền thông về giáo dục…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Tuấn đánh giá cao kết quả mà ngành Giáo dục và Đào tạo đạt được; có sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo trong triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Đồng chí đề nghị thời gian tới, các đơn vị cần chủ động, phối hợp tổ chức tốt một số nội dung: Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với Ngành Giáo dục và Đào tạo; quan tâm bố trí ngân sách nhà nước chi cho giáo dục tại địa phương theo quy định; các phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các phòng chức năng của Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho lãnh đạo ban, ngành chỉ đạo, theo dõi, khảo sát, đánh giá tình hình triển khai hực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tại các địa phương, đơn vị…

Quỳnh Trang