Công ty Điện lực Thái Nguyên: Quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII

Sáng 10-1, Đảng ủy Công ty Điện lực Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị phổ biến, học tập và quán triệt các nội dung Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII đến toàn thể 400 đảng viên của 25 chi bộ trực thuộc.

Tại hội nghị, các đảng viên của Đảng bộ Công ty đã được học tập, quán triệt các chuyên đề: Nghị quyết số 18-NQ/TW về "Đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị"; Nghị quyết số19/NQ/TW về "Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 20-NQ/TW về "Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới";  Nghị quyết  số 21-NQ/TW về" Công tác dân số trong tình hình mới". Đặc biệt là liên hệ các nội dung của Nghị quyết với đặc thù tổ chức bộ máy, sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Ngay sau đợt học tập, Đảng ủy Công ty đã giao cho các chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện Nghị quyết; toàn thể cán bộ, đảng viên tham gia học tập viết bản thu hoạch cá nhân. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện. Kịp thời biểu dương những đơn vị làm tốt, chấn chỉnh những đơn vị làm chưa tốt, đảm bảo việc tổ chức nghiên cứu, học tập Nghị quyết lần này thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của toàn thể công nhân viên chức và người lao động Công ty Điện lực Thái Nguyên.

Kim Ngân