Phú Bình: Bàn giải pháp đẩy nhanh tiến trình xây dựng NTM

Chiều 21-3, UBND huyện Phú Bình tổ chức hội nghị đánh giá, bàn giải pháp phấn đấu đưa 3 xã Nga My, Tân Hoà, Tân Kim về đích NTM năm 2019.

Theo rà soát của các địa phương, tính đến nay, xã Nga My đã đạt 15/19 tiêu chí, xã Tân Hoà đạt đạt 16/19 tiêu chí, xã Tân Kim đạt 15/19 tiêu chí. Các xã còn chưa đạt các tiêu chí: Giao thông; trường học; cơ sở vật chất văn hoá; môi trường và vệ sinh thực phẩm. Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện các phòng ban của huyện thông tin về kế hoạch phân bổ nguồn lực, nguồn vốn và nguồn hỗ trợ xi măng của tỉnh, các địa phương đã nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các tiêu chí chưa đạt, cần tăng cường hỗ trợ cho các địa phương…

Kết luận tại Hội nghị, lãnh đạo huyện đề nghị: Các xã cần kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng NTM; đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai kế hoạch sâu rộng tới các hội, đoàn thể và người dân; các địa phương cần rà soát, bổ sung phương án điều chỉnh quy hoạch, nhất là về quy hoạch chợ, đường giao thông nông thôn; xây dựng kế hoạch huy động các nguồn lực để thu hút đầu tư, hoàn thiện các hạng mục đã được phê duyệt; bổ sung hoàn thiện hồ sơ về xây dựng NTM… Đối với các phòng ban chuyên môn của huyện, cần làm tốt công tác tham mưu, cân đối nguồn lực để các xã thực hiện về đích NTM theo đúng lộ trình.

Ngọc Ánh