Hơn 225.000.000 đồng ủng hộ Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh

Từ ngày 04 tháng 3 đến ngày 08 tháng 5 năm 2020 Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã nhận được sự ủng hộ của 28 đơn vị với số tiền 225.422.000 đồng. Dưới đây là danh sách các tập thể, cá nhân đã ủng hộ:

TNĐT