Đại Từ: Phấn đấu tạo việc làm cho trên 3.000 lao động

Năm 2017, huyện Đại Từ đã giải quyết việc làm được cho 3.046 lao động, vượt 1,53% so với kế hoạch, trong đó xuất khẩu lao động là 102 người.

 Để có được kết quả này, trong năm huyện đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyển sinh và đào tạo nghề, phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thực hiện tư vấn đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho người lao động...

Với mục tiêu năm 2018, huyện tiếp tục giải quyết việc làm mới cho trên 3.000 lao động, trong đó quan tâm giải quyết việc làm cho các hộ dân bị ảnh hướng của các dự án và hộ nghèo, huyện sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, tuyển sinh và đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đồng thời tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để tư vấn và tuyển lao động vào làm việc.

Nguyệt Anh