Hội thảo chuyên đề “Văn học nghệ thuật tham gia xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”

Hội thảo chuyên đề “Văn học nghệ thuật tham gia xây dựng đời sống văn hóa cơ sở” Tiết mục múa Tắc Xình do Hội Văn học nghệ thuật Định Hóa phục dựng và trình diễn tại Hội thảo.

Ngày 26-10, tại huyện Định Hóa, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo “Văn học nghệ thuật Thái Nguyên tham gia xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”. Tham gia Hội thảo có đại diện Hội văn học nghệ thuật các huyện, thành, thị trong tỉnh.

Tại Hội thảo, các tham luận tập trung nêu thực trạng và giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của văn học nghệ thuật trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến tập trung một số nội dung: Cần thay đổi tư duy trong hoạt động văn học nghệ thuật; nội dung tác phẩm cần bám sát vào Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp để tuyên truyền Nghị quyết đi vào cuộc sống; xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ chuyên nghiệp để chất lượng hoạt động ngày càng được nâng cao…

Được biết, tỉnh ta hiện có 8/9 huyện, thành, thị đã thành lập được Hội Văn học Nghệ thuật với trên 400 hội viên ở cấp huyện. Những năm qua, hoạt động của các Hội đã có nhiều đổi mới, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và sáng tạo nghệ thuật; các hội viên đã làm tốt vai trò sáng tạo tác phẩm văn học nghệ thuật đồng thời sưu tầm, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa… 

Tại Hội thảo, Hội Văn học Nghệ thuật một số huyện, thành, thị đã trình diễn một số tác phẩm văn học, nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc được phục dựng, bảo tồn trong thời gian gần đây.

Minh Khuê