Đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ chí Minh” “Giải thưởng Nhà nước”; danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” “Nghệ nhân Ưu tú”

Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Hồ chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật tỉnh vừa tổ chức họp, xét hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ chí Minh” “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật năm 2021.

Theo đó cá nhân đủ điều kiện đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” là ông Lê Văn Khình (T.P Thái Nguyên), lĩnh vực múa. Hai cá nhân đủ điều kiện đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” là ông Ma Trường Nguyên (T.P Thái Nguyên), lĩnh vực văn học và ông Đào Việt Hải (T.P Thái Nguyên), lĩnh vực văn học.

Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” tỉnh cũng vừa tổ chức họp, xét hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3, năm 2021. Theo đó, cá nhân đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” là bà Hoàng Thị Bích Hồng (T.P Thái Nguyên) trình diễn hát Then, đàn tính. 6 cá nhân đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú gồm: Ông Hoàng Văn Mùi (Đồng Hỷ) trình diễn múa Khèn; ông Bàn Văn Thanh (Đại Từ), thực hành nghi lễ Cấp sắc, Tết nhảy; ông Hoàng Văn Hải (Võ Nhai), trình diễn hát Then, đàn Tính, Phong slư; ông Hoàng Trọng Quý (T.X Phổ Yên), thực hành Nghi lễ Cấp sắc, Soọng cô; ông Đặng Văn Tâm (T.X Phổ Yên) thực hành Nghi lễ Cấp sắc, Tết nhảy; bà Nguyễn Thị Xuyến (T.P Thái Nguyên) trình diễn hát Then, đàn Tính.

TNĐT