Bồi dưỡng nghiệp vụ văn hóa, thể thao và du lịch

Bồi dưỡng nghiệp vụ văn hóa, thể thao và du lịch

Ngày 26-11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 150 cán bộ, công chức làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch cấp xã, huyện trong tỉnh.

Trong thời gian 3 ngày, các học viên sẽ được các chuyên gia đầu ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch truyền đạt nhiều nội dung quan trọng đối với nghiệp vụ văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Trong đó, tiêu biểu là các nội dung: Các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Luật Thư viện, hướng dẫn thi hành Luật Thư viện và phát triển văn hóa đọc; nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; quy định và đánh giá về phong trào thể dục, thể thao quần chúng; thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích…

Đây là hoạt động định kỳ hằng năm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức nghiệp vụ công tác cho cán bộ cơ sở từ đó nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn.

Minh Khuê