T.X Phổ Yên: Đánh giá tiến độ xây dựng nông thôn mới

 T.X Phổ Yên: Đánh giá tiến độ xây dựng nông thôn mới Các tuyến đường trục xã, liên xóm của xã Phúc Tân đã được bê tông hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại, thông thương hàng hóa của người dân.

Sáng 22-2, UBND T.X Phổ Yên tổ chức Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới (NTM) từ năm 2018 đến nay.

Năm 2018, T.X Phổ Yên huy động được trên 355,8 tỷ đồng để xây dựng NTM. Từ nguồn vốn này, Thị xã đã xây dựng gần 140km đường giao thông; hơn 12 km kênh mương nội đồng; xây mới 2 công trình trường học; thi công 3 trung tâm văn hóa xã; xây mới 42 nhà văn hóa xóm, tổ dân phố… Cùng với đó, Thị xã cũng đã vận động nhân dân hiến 21,3ha đất các loại; phân bổ 22.760 tấn xi măng để xây dựng cơ sở hạ tầng...

Tính đến nay, Thị xã có 8 xã đã được tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM gồm: Tân Hương, Hồng Tiến, Nam Tiến, Đông Cao, Phúc Tân, Đắc Sơn, Trung Thành, Phúc Thuận; có 6 xã đăng ký về đích NTM năm 2018 đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được Hội đồng thẩm định NTM của tỉnh thẩm định, chấm điểm đạt tiêu chuẩn.

Đối với xây dựng NTM kiểu mẫu, xã Đắc Sơn đã đạt 17/19 tiêu chí xã NTM kiểu mẫu; 3 xóm đạt xóm NTM kiểu mẫu là xóm Bến 1, Bến 2, xã Đắc Sơn và xóm Khe Đù, xã Phúc Thuận.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá, bàn giải pháp thực hiện các tiêu chí chưa đạt và nâng cao chất lượng các tiêu chí còn đạt thấp. Đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí, tiến tới xây dựng NTM kiểu mẫu; các xã đã đạt 19/19 tiêu chí cần tập trung rà soát, bổ sung hoàn thiện các tiêu chí để được công nhận xã đạt chuẩn NTM trong thời gian tới.

Riêng đối với xã Đắc Sơn, cần tập trung mọi nguồn lực hoàn thiện 2 tiêu chí chưa đạt (giao thông và tổ chức sản xuất) để phấn đấu trở thành xã NTM kiểu mẫu theo kế hoạch đã đề ra.

Trịnh Phương