Định Hóa:
Triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp

Ngày 21-3, huyện Định Hóa đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Lâm nghiệp và các nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quản lý và bảo vệ rừng. Tham dự Hội nghị có 150 đại biểu gồm: Lãnh đạo Chi cục Kiểm Lâm; Ban Quản lý Rừng ATK Định Hóa; các phòng, ban liên quan của huyện; Ban Lâm nghiệp các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu những nội dung cơ bản và các điểm mới của Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14. Theo đó, Luật Lâm nghiệp được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 15-11-2017 và có hiệu lực thi hành ngày 1-1-2019. Luật gồm 12 Chương, 108 Điều, được xây dựng trên cơ sở kế thừa Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004.

Điểm mới của Luật Lâm nghiệp là đã khắc phục được một số hạn chế của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 và tăng thêm nhiều quyền lợi cho người dân khi đầu tư trồng rừng. Cùng với đó, Luật Lâm nghiệp đã mở rộng phạm vi điều chỉnh, coi lâm nghiệp là một ngành kinh tế - xã hội; thay thế quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng ở 4 cấp bằng quy hoạch lâm nghiệp Quốc gia; thay đổi về chế định sở hữu rừng; khẳng định việc giao đất giao rừng cho người dân; quy định chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên; dịch vụ môi trường rừng; chế biến và thương mại lâm sản…

Cũng tại Hội Nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản của các nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quản lý và bảo vệ rừng, như: Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 01/2019/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản…

 

Nguyên Ngọc