Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong cải cách hành chính

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong cải cách hành chính

Tiếp tục thực hiện kế hoạch giám sát về công tác cải cách hành chính (CCHC), ngày 12-10, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát tại UBND T.P Sông Công.

Theo báo cáo của UBND T.P Sông Công, những năm gần đây, công tác CCHC trên địa bàn đã được các cấp, ngành quan tâm triển khai đồng bộ. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác CCHC ngày càng được nâng lên; trách nhiệm của từng cấp, ngành được phân định rõ ràng, bộ máy hành chính từng bước hoàn thiện về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động hiệu quả hơn. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được đẩy mạnh, đem lại hiệu quả nhiều mặt cho hoạt động quản lý Nhà nước và hướng đến nền hành chính phục vụ. Nguồn lực cho công tác CCHC được thành phố quan tâm đầu tư, đáp ứng tốt hơn yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính… T.P Sông Công luôn đứng trong tốp đầu tỉnh về Chỉ số CCHC. Bên cạnh những kết quả đó, Thành phố cũng nêu ra một số tồn tại, hạn chế và kiến nghị liên quan đến công tác CCHC.

Trên cơ sở đó, các thành viên Đoàn giám sát đề nghị được giải trình làm rõ một số vấn đề, như: Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật ở cấp xã; hoạt động, hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tình hình triển khai Đề án số 09 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 02 của HĐND tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; mức độ và tỷ lệ đạt chuẩn của công chức cấp xã…

Đại diện Đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả trong công tác CCHC của T.P Sông Công, nhất là việc xây dựng và triển khai hiệu quả các đề án, kế hoạch về CCHC. Đồng thời đề nghị UBND Thành phố tiếp tục quan tâm đánh giá tiến độ, triển khai đồng bộ các giải pháp về CCHC, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường kiểm tra, giám sát công vụ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Phương Điền