Thống nhất Quy chế lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp

Thống nhất Quy chế lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Ngày 3-3, Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kĩ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã họp để thông nhất quy chế hoạt động của của Hội đồng.

Ngày 3-3, Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã họp để thống nhất quy chế hoạt động của Hội đồng. Tham dự có các thành viên là lãnh đạo các sở, ngành, gồm: Công Thương (Cơ quan Thường trực Hội đồng), Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông - Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp.

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng đánh giá nhất trí thông qua Quy chế làm việc, với 11 điều về nguyên tắc hoạt động; điều kiện tổ chức họp Hội đồng; quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên; mẫu phiếu đánh giá và thang chấm điểm. Đồng thời, thống nhất phương thức chấm điểm đối với những hồ sơ đủ điều kiện. Ở mỗi lĩnh vực đơn vị, các đơn vị phụ trách sẽ chấm điểm, sau đó, gửi về Hội đồng đánh giá tổng hợp lại nhằm đánh giá về kiểm tra lại. Hội đồng đánh giá cũng yêu cầu, các thành viên trong quá trình đánh giá, chấm điểm nếu có vướng mắc phải báo cáo về Cơ quan Thường trực Hội đồng để tổng hợp xem xét.

Dương Hưng