Tập huấn công tác mặt trận

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác mặt trận của T.X Phổ Yên năm 2018, ngày 13-3, tại xã Thuận Thành, Uỷ ban MTTQ thị xã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho 107 cán bộ của 6 xã phía Nam gồm: Thuận Thành, Trung Thành, Nam Tiến, Tân Hương, Đông Cao, Tân Phú.

Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến một số nội dung: Định hướng công tác mặt trận năm 2018; Chỉ thị 17 của Ban Bí thư về Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024; Hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức hoạt động và  đánh giá Ban công tác mặt trận ở khu dân cư; Quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ; Hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thông mới, đô thị văn minh”; Quy định quản lý và sử dụng kinh phí cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… Ngoài ra, các học viên đã cùng nhau trao đổi, thảo luận để đưa ra những cách làm hay, sáng tạo, đảm bảo công tác mặt trận và phong trào thi đua yêu nước tại địa phương được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực.  

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ cơ sở những kiến thức cơ bản về tổ chức cũng như hệ thống mặt trận, từ đó triển khai, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các nội dung tại địa phương…

Trịnh Phương