Tăng cường công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng

Mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2841/UBND-NC chỉ đạo về việc thực hiện công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong những tháng cuối năm nay.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị tập trung thực hiện tốt một số nội dung: Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; tăng cường công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức; kiên quyết xử lý nghiêm, loại ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Cùng với đó, tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ về tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19.

hực hiện đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm bảo đảm ổn định an ninh trật tự, tạo tiền để để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm công tác tiếp công dân theo định kỳ, giải quyết kịp thời các bức xúc, phản ánh, kiến nghị của nhân dân ngay từ khi mới phát sinh, không để tạo thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh trật tự…

N.H