Quán triệt nhận thức về tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Quán triệt nhận thức về tầm quan trọng  của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 Ảnh minh họa.

Ngày 29/1/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 29/CT/TU về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố,, thị xã, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức quán triệt và tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh nội dung Chỉ thị số 44/CT-TTg, ngày 6/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019 để các cấp, các ngành và người dân nhận thức rõ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có ý nghĩa của đối với việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016-2020, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chiến lược cho giai đoạn 2021-2030, xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội 2021-2025 của đất nước. Các kết quả điều tra cũng góp phần tạo cơ sở giám sát hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên hợp quốc. Cuộc điều tra lần này khác năm 2009 ở trình độ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là sự phát triển của công nghệ thông tin nên yêu cầu dữ liệu đầu ra phải đầy đủ, chính xác nhất, thời gian ngắn gọn nhất và chi phí tiết kiệm. Dữ liệu đầu ra cần góp phần phản ánh các vấn đề lồng ghép liên quan tới vấn đề dân tộc, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo mà Quốc hội vừa mới thảo luận, quyết nghị hay các vấn đề sắp xếp tổ chức, bộ máy, nhất là việc sắp xếp lại địa bàn tổ dân phố, khu dân cư xã, huyện chủ yếu liên quan tới 2 chỉ số dân số và diện tích.

Quy mô cuộc Tổng điều tra lớn, lực lượng cần phải huy động nhiều, do vậy đòi hỏi có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và cụ thể của cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Đối với tỉnh Thái Nguyên với quy mô trên 350 nghìn hộ với gần 3 nghìn địa bàn điều tra, huy động khoảng gần 5 nghìn người (trên 1 nghìn người tham gia BCĐ các cấp, trên 2 nghìn người tham gia lập bảng kê, gần 2 nghìn người tham gia làm điều tra viên và tổ trưởng điều tra). Chính vì vậy cần có sự vào cuộc, phối hợp nhanh chóng, kịp thời của các cấp, các ngành để đạt được hiệu quả cao nhất về các thông tin dân số, chất lượng dân số và nhà ở.

Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị triển khai tổ chức Tổng điều tra. Xây dựng kế hoạch tổng điều tra năm 2019 trên địa bàn tỉnh bảo đảm được triển khai đúng tiến độ, thời gian và chất lượng theo kế hoạch. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các công đoạn chủ yếu của Tổng điều tra, đặc biệt là bước phỏng vấn thu thập thông tin bằng thiết bị di động (điện thoại thông minh và máy tính bảng...)

Sở Xây dựng phối hợp Cục Thống kê tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch Tổng điều tra các chỉ tiêu thống kê về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế phối hợp với Cục Thống kê tỉnh trong việc điều tra các chỉ tiêu thống kê về y tế và nhân khẩu học.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh hướng dẫn các cơ quan Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ về mục đích, ý nghĩa của Tổng điều tra, trách nhiệm trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ và cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho điều tra viên; có văn bản đề nghị các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành giữa các cấp trong Tổng điều tra, đặc biệt là địa bàn ở vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã cung cấp bản đồ xã, phường, thị trấn cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cùng cấp làm căn cứ hướng dẫn vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra trong toàn tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Cục Thống kê tỉnh trong việc điều tra các chỉ tiêu thống kê về lao động việc làm của Tổng điều tra.

Ban Dân tộc tỉnh phối hợp Cục Thống kê tỉnh trong việc tổng hợp các chỉ tiêu thống kê dân số phân tổ theo dân tộc. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có kế hoạch điều tra đối với nhân khẩu trong phạm vi ngành mình phụ trách, theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Công an tỉnh có nhiệm vụ lập kế hoạch bảo vệ an toàn cho cuộc Tổng điều tra trên phạm vi tỉnh. UBND các huyện, thành phố, thị xã cung cấp bản đồ cấp xã, phường, thị trấn cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cùng cấp làm căn cứ vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã; tuyển chọn lực lượng tham gia làm điều tra viên, tổ trưởng để thực hiện công tác vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn, lập bảng kê địa bàn điều tra và thu thập thông tin tại địa bàn điều tra. 

Trinh An