Quan tâm phát triển đảng viên là trưởng xóm, tổ trưởng dân phố

Huyện Phú Bình hiện có 307 xóm, tổ dân phố, trong đó có 169/307 trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố chưa phải là đảng viên, chiếm 55,05%. Các xã có nhiều trưởng xóm chưa phải là đảng viên là Dương Thành, Tân Khánh; Úc kỳ…

Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển đảng viên nói chung và phát triển đảng viên đối với đội ngũ trưởng xóm, tổ trưởng dân phố nói riêng là nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Bình đã chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở 1 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 49 người là trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố. Đồng thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện tốt việc phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ những quần chúng ưu tú là trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Đảng phấn đấu trở thành Đảng viên. Thay thế trưởng xóm yếu kém về năng lực, trình độ, uy tín thấp mà không chờ đến hết nhiệm kỳ và xem xét giới thiệu đảng viên ra ứng cử để bầu giữ chức danh trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố. Thực hiện chủ trương kiêm nhiệm một số chức danh trong các tổ chức của hệ thống chính trị (Bí thư kiêm trưởng xóm, Trưởng ban Công tác mặt trận…) ở những nơi có điều kiện…

Việc bố trí, giới thiệu đảng viên giữ chức danh trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố sẽ góp phần nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tạo sự thống nhất trong công tác giữa tổ trưởng với bí thư chi bộ; thuận lợi trong việc nắm bắt các chủ trương của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên và của chi bộ…

Quỳnh Trang