Quản lý xe ô tô công: Giảm xe, giảm người nhưng không giảm kinh phí

Quản lý xe ô tô công: Giảm xe, giảm người nhưng không giảm kinh phí Xe ô tô công niên hạn sử dụng quá 15 năm được Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản (Sở Tư pháp) thông báo đấu giá công khai.

Triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (có hiệu lực từ 01/01/2018), Sở Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện rà soát tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công. Theo đó, việc quản lý, sử dụng xe ô tô công trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện theo hướng giảm đầu xe ô tô công đã sử dụng niên hạn quá 15 năm; điều chuyển xe ô tô vượt quá hạn mức và giảm số lái xe thụ hưởng ngân sách để dành kinh phí cho các đơn vị, địa phương sử dụng vào mục đích chung...

Theo quy định của pháp luật, tất các ngành, địa phương trong tỉnh đều phải  rà soát và giảm định mức xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị nếu vượt tiêu chuẩn, định mức. Đồng thời, cấp có thẩm quyền trong tỉnh không trang bị xe ô tô phục vụ công tác chung cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ mới bố trí 01 chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,7 đến dưới 1,25; thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với một số chức danh. Việc giảm xe công trên địa bàn tỉnh cũng đã được Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan chức năng để tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện. Các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh được giao quản lý, sử dụng xe ô tô công đã rà soát, báo cáo hiện trạng quản lý, sử dụng ô tô công và đề xuất hướng giảm đầu xe hoặc chuyển sang sử dụng xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ chuyên môn.

Đồng chí Dương Thị Hương Oanh, Trưởng phòng Giá và Công sản (Sở Tài chính) cho biết: Việc quản lý, sử dụng ô tô công trên địa bàn đã được Sở Tài chính tham mưu cấp có thẩm quyền triển khai theo đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các nghị định, thông tư. Đến đầu tháng 4-2020, về cơ bản các đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trong tỉnh đã rà soát xong số xe ô tô công, có văn bản trả lại Nhà nước những xe ô tô công vượt quá hạn mức, xe ô tô sử dụng niên hạn quá 15 năm. Sở Tài chính cũng đã tham mưu với cấp có thẩm quyền về việc khoán kinh phí sử dụng ô tô công đối với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh để triển khai trong năm 2020 nhằm giảm đầu xe, giảm số lái xe nhưng không giảm nguồn kinh phí cấp để tăng tính chủ động, hiệu quả.   

Những xe ô tô công có niện hạn sử dụng quá 15 năm đã được Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành liên quan và 9 huyện, thành, thị tổ chức đánh giá, đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật. Đồng chí Bùi Xuân Trưởng, Phó trưởng phòng Quản lý phương tiện và Người lái (Sở Giao thông - Vận tải) cho biết: Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với cán bộ chuyên môn của các ngành trong tỉnh để thẩm định kỹ lưỡng về hiện trạng, chất lượng khoảng 60 đầu xe ô tô công có niên hạn sử dụng quá 15 năm để thực hiện quy trình đấu giá tài sản đảm bảo đúng, đủ về giá trị tài sản. Đối với các ô tô công thời hạn sử dụng dưới 15 năm cũng đã được đoàn liên ngành của tỉnh thẩm định về chất lượng phương tiện để kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền trong quản lý, sử dụng. Ngoài việc tổ chức thẩm định, đấu giá tài sản đối với những xe ô tô công niên hạn sử dụng quá 15 năm; xe ô tô công vượn hạn mức, các ngành chức năng của tỉnh đã tham mưu để UBND tỉnh ra quyết định trang bị xe ô tô chuyên dùng (xe ô tô bán tải; xe ô tô từ 9 chỗ trở lên) đối với các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm phát huy tối đa công năng trong phục vụ nhiệm vụ chuyên môn.

Mặc dù việc rà soát, quản lý, sử dụng xe ô tô công trên địa bàn tỉnh đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện theo lộ trình nhưng với yêu cầu cao về cải cách hành, tinh giản biên chế, tiết kiệm chi ngân sách vẫn cần tăng cường hơn nữa công tác này. Đặc biệt, trong năm 2020, Chính phủ tiếp tục yêu cầu hạn chế mua sắm xe ô tô công; thực hiện nghiêm quy định về khoán xe công, tổ chức sắp xếp lại, xử lý xe ô tô theo tiêu chuẩn, định mức, phấn đấu đến năm 2020 giảm 30% - 50% số lượng xe ô tô công theo đúng Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016. Do vậy, việc rà soát 334 xe ô tô công của toàn tỉnh để xem xét cắt giảm, điều chuyển sẽ được ngành chức năng của tỉnh tiếp tục triển khai.

Văn Hiến