Phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững

Phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững

Sáng 17-2, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố, thị xã về triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 21/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm 2030 và một số chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Nguyên (ảnh).

Tham gia Hội nghị, các đại biểu tại các điểm cầu đã được nghe báo cáo khái quát các nội dung của Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 21/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030 và một số văn bản khác. Theo đó, mục tiêu chung mà nghị quyết đề ra là xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất an toàn, hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tập trung phát triển các cây trồng, vật nuôi có lợi thế của tỉnh; hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn; nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân nông thôn. Cụ thể, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2019-2025 tăng bình quân 3,5%/năm, giai đoạn 2026-2030 tăng bình quân 3%/năm; giá trị sản phẩm thu được trên 1ha đất trồng trọt đến năm 2025 đạt 125 triệu đồng/ha, đến năm 2030 đạt 150 triệu đồng/ha...

Tại các điểm cầu, đại diện các địa phương đã đưa ra các giải pháp thực hiện thông qua các đề xuất, kiến nghị một số nội dung chủ yếu như: Cần cụ thể hóa các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn; quan tâm hỗ trợ đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp; hỗ trợ kinh phí lập quy hoạch sản xuất nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao; cơ chế chính sách hỗ trợ đối với các cơ sở giết mổ tập trung, đặc biệt là khi có dịch bệnh xảy ra; có hướng dẫn cụ thể đối với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng; định hướng về quy hoạch phát triển vùng sản xuất tập trung cho phù hợp với điều kiện từng địa phương...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện, thành phố, thị xã cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết số 10 vào nghị quyết của Đảng bộ địa phương; dành nguồn kinh phí thỏa đáng để phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng Đề án phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; rà soát, đề xuất danh mục các dự án đầu tư phát triển nông nghiệp gắn với các chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư trong thời gian tới; Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét những vấn đề còn khó khăn về tích tụ, chuyển đổi cơ cấu đất trên địa bàn tỉnh, từ đó tham mưu cho UBND tỉnh để tháo gỡ cho các địa phương...

Thu Huyền