Phấn đấu thực hiện 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đối số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; mục tiêu phát triển Chính quyền điện tử, năm 2021, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu thực hiện 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Để đạt được mục tiêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm phục vụ hành chính công) phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan công bố, cập nhật đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính (TTHC) trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh theo quy định. Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo sự ổn định, thông suốt của Cổng dịch vụ công của tỉnh; chủ trì tổng hợp đăng ký danh sách thực hiện các TTHC mức độ 4 của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh trình UBND tỉnh ban hành.

Trước ngày 31/1/2021, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị hoàn thiện việc rà soát toàn bộ danh mục TTHC thuộc thẩm quyền, lựa chọn những thủ tục phù hợp, đủ điều kiện thực hiện trực tuyến mức độ 4 để tái cấu trúc quy trình cung cấp tối thiểu 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh. Với các đơn vị chậm triển khai, UBND tỉnh sẽ xem xét kiểm điểm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Thúy Hằng