Ngành Văn hóa nỗ lực tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế

Với những giải pháp phù hợp, khả thi, có lộ trình, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài, ngành Văn hóa đã nỗ lực sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra.

Ngay sau Hội nghị lần thứ sáu, BCH Trung ương Đảng khóa XII, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai, học tập trong toàn Đảng bộ nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, CCVC, người lao động trong toàn Ngành. Đồng thời, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chủ động xây dựng các đề án: Sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thành lập Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa và Đoàn Nghệ thuật tỉnh; tổ chức lại Ban Quản lý Khu di tích Lịch sử  - Sinh thái ATK Định Hóa; tổ chức lại Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch... Với những bước đi phù hợp, sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương sáu, việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế của ngành Văn hóa được thực hiện tổng thể, đồng bộ theo hướng tinh gọn đầu mối, giảm số lượng...

Bà Nguyễn Thị Mai, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết: Thực hiện chủ trương của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Quá trình sáp nhập được thực hiện một cách khoa học, đúng quy định. Trong đó, Sở chú trọng việc phát huy tính dân chủ bằng hình thức chuyển dự thảo các đề án cho cán bộ, công chức, viên chức để lấy ý kiến, đề xuất của các phòng, đơn vị trực thuộc về phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của phòng, đơn vị mình trước khi trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét, quyết định. Hiện nay, đã thành lập Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa và Đoàn Nghệ thuật, tổ chức lại gồm ban lãnh đạo và 5 phòng, giảm 3 phòng so với trước khi hợp nhất; tổ chức lại Ban Quản lý Khu di tích Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa, giảm từ 11 phòng xuống còn 6 phòng, đơn vị; tổ chức lại Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, do tiếp nhận thêm 12 biên chế từ Ban Quản lý Khu du lịch vùng hồ Núi Cốc với 2 phòng. Về biên chế, từ năm 2016 đến nay, đã giải quyết chế độ cho 22 người nghỉ theo Nghị định số108 và Nghị quyết số 02 của HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Thành Luân, Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch cho biết: Trung tâm đã tiếp nhận một phần chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, cơ sở vật chất của Ban Quản lý Khu du lịch vùng hồ Núi Cốc. Hiện, Trung tâm có 18 cán bộ, viên chức, được sắp xếp thành 2 phòng là: Hành chính tổng hợp và Thông tin xúc tiến du lịch. Trong quá trình sắp xếp, lãnh đạo đơn vị đã tính toán đảm bảo tính ổn định tổ chức, sắp xếp lại đội ngũ viên chức, lao động theo vị trí việc làm, chuyên môn được đào tạo. Trụ sở của Trung tâm hiện nay ở Khu du lịch hồ Núi Cốc, cán bộ, công chức đi làm tương đối xa, song chúng tôi động viên anh em khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Đối với Ban Quản lý Khu di tích Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa, sau khi sắp xếp đã giảm từ 11 xuống 6 phòng, đơn vị. Trao đổi cùng chúng tôi, đồng chí Nguyễn Văn Nương, Phó Trưởng Ban phụ trách khẳng định: Để việc sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp, chúng tôi đã tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ trong cơ quan nắm được các quy định, đồng thời hiểu được việc sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Trước khi sắp xếp, đội ngũ trưởng, phó các phòng là 23 người, hiện nay giảm xuống còn 11 người. Việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Sau khi sắp xếp lại các phòng, đơn vị đã đi vào hoạt động nề nếp theo mô hình tổ chức mới. Nội bộ đơn vị đoàn kết thống nhất cao.

Sau khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc đã nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Việc sáp nhập không gây xáo trộn, không trùng lặp, đảm bảo bộ máy của các đơn vị tinh gọn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Kế hoạch tiếp theo, năm 2020, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tinh giản 1 công chức, 5 viên chức, 2 lao động hợp đồng 68; năm 2021, tinh giản 1 công chức, 7 viên chức, 3 lao động hợp đồng 68.

Hằng Nga