Nâng phụ cấp cho những người kiêm nhiệm nhiều chức danh

Đó là ý kiến của nhiều đại biểu tham dự Hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 249-KL/TU về Đề án số 09-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, được Sở Nội vụ tổ chức sáng ngày 14-3.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung đóng góp vào nội dung chính sách (phạm vi, đối tượng, mức hưởng) đối với người thôi việc theo nguyện vọng, về hưu trước tuổi, trường hợp không thuộc đối tượng tinh giản biên chế… Lãnh đạo các địa phương đề nghị sớm có hướng dẫn thực hiện sáp nhập các hội có tính chất, chức năng, nhiệm vụ, nội dung hoạt động gần giống nhau; nâng mức chi phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, xóm, tổ dân phố kiêm nhiệm nhiều chức danh; tính toán kỹ việc quản lý vận hành các nhà văn hóa xóm, tổ dân phố khi sáp nhập những đơn vị không đạt tiêu chuẩn về diện tích, dân số …

Các ý kiến đóng góp tại Hội thảo, Sở Nội vụ sẽ tổng hợp, căn cứ các quy định của Nhà nước về chế độ, chính sách để tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết định.

Hằng Nga