Kiểm tra phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Kiểm tra phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Từ 23-11 đến 8-12, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh đã thành lập các đoàn đi kiểm tra tại 9 huyện, thành, thị.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, phong trào TDĐKXDĐSVH đã nhận được sự quan tâm tổ chức thực hiện ở các địa phương. Ban Chỉ đạo các cấp đã bám sát sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể để tuyên truyền, vận động nhân dân. Qua đó, từng bước thay đổi diện mạo đời sống vùng nông thôn và đô thị; đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; tăng cường trật tự an ninh; thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa trong gia đình, nơi làm việc và tại cộng đồng dân cư; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao...

Bên cạnh đánh giá cao việc triển khai phong trào tại các cơ sở, các Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những hạn chế như: Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra phong trào ở cơ sở chưa thường xuyên; công tác quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa và nội dung sinh hoạt văn hóa một số nơi chưa đạt hiệu quả cao; công tác thi đua khen thưởng một số địa phương chưa thực sự hiệu quả...

Thu Hà