Kiểm tra kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết

Ngày 20-6, Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Huyện ủy Phú Bình và Đảng ủy Khối Quản lý Nhà nước huyện.

Qua kiểm tra, hai đơn vị nêu trên đã thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Chú trọng củng cố hệ thống chính trị, hướng trọng tâm về cơ sở. Hầu hết cán bộ đảng viên đã nhận thức sâu sắc nguy cơ, nhận diện đúng những biển hiện và đề ra các giải pháp phù hợp, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó đã tạo điều kiện để các tổ chức chính trị xã hội và quần chúng nhân nhân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền các cấp. Tuy nhiên, xác định những chuyển biến trên chỉ là kết quả bước đầu, cần tiếp tục thực hiện toàn diện, sâu sắc và đồng bộ giữa các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc nên Huyện ủy Phú Bình và Đảng ủy Khối Quản lý Nhà nước huyện cũng đã đề ra những giải pháp cụ thể để tổ chức đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với chỉ thị 05 của Bộ chính trị ở cấp ủy cơ sở trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Khoa đề nghị trong thời gian tới Huyện ủy Phú Bình và Đảng ủy Khối Quản lý Nhà nước huyện cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện hiệu quả, quyết tâm cao trong khắc phục, sửa chữa những hạn chế, yếu kém của từng tập thể và cá nhân qua kiểm điểm theo tinh thần của Nghị quyết. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện tốt kế hoạch, chương trình hành động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra…

Quỳnh Trang