Huy động hơn 5.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Huy động hơn 5.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới Xã Na Mao (Đại Từ) xây dựng Nhà văn hóa xã với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng; đạt 12/19 tiêu chí NTM.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới (NTM), tính đến tháng 9-2018, toàn tỉnh đã huy động được hơn 5.000 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí NTM. Trong đó, vốn Ngân sách nhà nước là hơn 757 tỷ đồng; lồng ghép từ các chương trình, dự án khác là hơn 155 tỷ đồng; vốn tín dụng là trên 4.149 tỷ đồng; huy động đóng góp của người dân, doanh nghiệp là trên 156 tỷ đồng.

Ngay từ đầu năm, tỉnh đã phân bổ các nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh về các địa phương để chủ động bố trí các nguồn lực và huy động vốn đối ứng của nhân dân đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh đã triển khai xây dựng được gần 260 km đường giao thông các loại; gần 23 km kênh mương; 38 trạm biến áp; hơn 43 km đường dây điện; xây mới 9 nhà văn hoá, khu thể thao xã; xây mới 67 nhà văn hoá xóm; sửa chữa 57 nhà văn hoá; 91 phòng học; 24 điểm thu gom rác thải sinh hoạt.

Hiện nay, 11 xã đăng ký ban đầu và 11 xã đăng ký bổ sung đã chủ động đánh giá hiện trạng các tiêu chí, xây dựng kế hoạch, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trong năm nay. Đến thời điểm này, có 19/22 xã có khả năng về đích, 3 xã còn lại mới đạt từ 10-14 tiêu chí.

Phan Trang