Đồng Hỷ: Rà soát, đánh giá các chương trình, đề án giai đoạn 2016-2020

Ngày 18-9, UBND huyện Đồng Hỷ đã tổ chức Hội nghị rà soát, đánh giá thực hiện các chương trình, đề án, nghị quyết giai đoạn 2016-2020; đề xuất các chương trình, đề án, cơ chế thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng nghe báo cáo nhanh một số kết quả thực hiện đề án, chương trình trong giai đoạn 2016-2020: “Tăng cường công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, danh thắng gắn với phát triển du lịch; Phát triển công nghiệp - TTCN và làng nghề; Xây dựng trường chuẩn Quốc gia và Chương trình phát triển Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Hỷ, giai đoạn 2016-2020…

Đối với Đề án “Tăng cường công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, danh thắng gắn với phát triển du lịch huyện Đồng Hỷ, giai đoạn 2016-2020”, sau 4 năm thực hiện, từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau, huyện đã đầu tư hơn 44 tỷ đồng thực hiện bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử. Theo đó, đã có 5/9 di tích được xếp hạng và lập hồ sơ khoa học; 3/8 di tích được trùng tu, tôn tạo.

Về Chương trình phát triển Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016-2020, đã có 20/22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, mạng lưới trường, lớp tiếp tục được củng cố, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được tăng cường, đảm bảo điều kiện dạy và học cho các nhà trường…

Hội nghị cũng đã đề xuất tiếp tục thực hiện 6 chương trình, đề án trong giai đoạn tiếp theo là: “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, danh thắng gắn với phát triển làng nghề để phát triển du lịch huyện Đồng Hỷ, giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”; Phát triển nông nghiệp huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2021-2025; Xây dựng huyện Đồng Hỷ thành huyện nông thôn mới, giai đoạn 2025; Phát triển công nghiệp - TTCN và làng nghề giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình phát triển Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025.

Chung An