Đóng góp ý kiến về chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động khi sắp xếp tổ chức bộ máy

Để kịp thời tham mưu triển khai thực hiện Kết luận số 249-KL/TU về Đề án số 09-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, sáng 13-3, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về chế độ, chính sách, kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Dự Hội thảo có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Theo đó, mục tiêu đặt ra sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chính quyền thuộc hệ thống chính trị của tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Mục tiêu đến năm 2021, thực hiện tinh giản 10% biên chế cán bộ, công chức, viên chức so với năm 2015, trong đó hằng năm giảm bình quân 2,5% biên chế ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Số biên chế dự kiến giảm từ năm 2018 đến 2021 là: 2.940 người (170 biên chế công chức, 2.770 biên chế viên chức).

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 249-KL/TU và Đề án số 09-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. Các ý kiến tập trung đóng góp vào nội dung chính sách (phạm vi, đối tượng, mức hưởng) đối với người thôi việc theo nguyện vọng, về hưu trước tuổi, trường hợp không thuộc đối tượng tinh giản biên chế… Các đơn vị cũng đề nghị, sau khi ban hành chính sách, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh phải có sự thống nhất về cách làm, không chần chừ nhưng cũng không nóng vội. Các đại biểu cũng băn khoăn và đề nghị có hướng dẫn cụ thể trong sắp xếp bộ phận thanh tra của các sở, ngành đặc thù; đối tượng là trưởng, phó các phòng sau khi sắp xếp không còn giữ chức vụ chế độ chính sách ra sao…

Các ý kiến đóng góp tại Hội thảo, Sở Nội vụ sẽ tổng hợp, căn cứ các quy định của Nhà nước về chế độ, chính sách để tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết định.

Thúy Hằng